ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EPICOM/2017


poir_1.1.1.___zapytanie_ofertowe_nr_1_epicom_2017.pdfpoir_1.1.1.___zapytanie_ofertowe_nr_1_epicom_2017.pdf

­

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EPICOM/2017

 

 

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu,

 

który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 

14.12.2017r.

Termin składania ofert:

do dnia 21.12.2017r.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty wraz z załącznikami można składać:

a)      pocztą lub osobiście na adres: EPICOM Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 8, Bogumiłów 97-410 Kleszczów

b)      lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: m.data@epicom.com

 1. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty, które wpłyną pocztą lub osobiście będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Oferty będą przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 4. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 5. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:

EPICOM Sp. z o.o.,

ul. Ekologiczna 8, Bogumiłów

97-410 Kleszczów

 • oraz posiadać oznaczenie:

„Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/EPICOM /2017 z dnia 14.12.2017r.”

 1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Oferent.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

m.data@epicom.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Mateusz Data – Dyrektor ds. rozwoju

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

604 58 97 99

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w następującym zakresie:

 1. Usługa badawcza 1 - opracowanie technologii otrzymywania mikro/nanowłókien celulozowych do zastosowania jako dodatki wzmacniające papiery tissue na etapie konfekcjonowania.
 2. Usługa badawcza 2 - opracowanie technologii otrzymywania mieszanek polimerowo – biocydowych z wykorzystaniem form użytkowych polisacharydów.  
 3. Usługa badawcza 3 - opracowanie technologicznych rozwiązań w zakresie sanityzujących dodatków w połączeniu z miro/nano włóknami celulozowymi lub/i mikro włóknami keratynowymi do nanoszenia na gotowe wyroby papiernicze.

Kategoria ogłoszenia:

Usługi

Kod CPV

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w następującym zakresie:

1. Usługa badawcza 1 - opracowanie technologii otrzymywania mikro/nanowłókien celulozowych do zastosowania jako dodatki wzmacniające papiery tissue na etapie konfekcjonowania. Usługa badawcza obejmuje:

 • opracowanie technologii rozwłókniania oraz dobór parametrów modyfikacji enzymatycznej celulozowych odpadów poprodukcyjnych z linii papierów tissue, w celu ułatwienia dalszych etapów rozwłókniania masy celulozowej do rozmiarów mikro/nanometrycznych. Zakres prac obejmie dobór preparatu enzymatycznego oraz długości procesu modyfikacji enzymatycznej masy papierniczej.
 • opracowanie technologii nanoszenia wzmacniających mikro/nanododatków celulozowych oraz mikro dodatków keratynowych na papiery tissue. Ocena właściwości wytrzymałościowych otrzymywanych papierów przy wykorzystaniu certyfikowanego laboratorium.
 • określenie wstępnych wytycznych w zakresie optymalnych ilości i warunków zastosowania w skali przemysłowej.

 

Usługa badawcza 2 - opracowanie technologii otrzymywania mieszanek polimerowo – biocydowych z wykorzystaniem form użytkowych polisacharydów.  Usługa badawcza obejmuje:

 • opracowanie na bazie modyfikowanych polimerów naturalnych (m.in. chitozanu, skrobi, alginianów) form użytkowych biopolimerów i ich połączeń, stanowiących nośnik kationowych związków powierzchniowo czynnych typu gemini surfaktanty o aktywności przeciwdrobnoustrojowej
 • analizę właściwości wytrzymałościowych, mikrobiologicznych oraz ocena stopnia biodegradacji otrzymanych papierów przy wykorzystaniu laboratoriów certyfikowanych.
 • określenie wstępnych wytycznych w zakresie optymalnych ilości i warunków zastosowania w skali przemysłowej.

 

Usługa badawcza 3 - opracowanie technologicznych rozwiązań w zakresie sanityzujących dodatków w połączeniu z miro/nano włóknami celulozowymi lub/i mikro włóknami keratynowymi do nanoszenia na gotowe wyroby papiernicze.

 

Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

 • Usługa badawcza 1 – 01.05.2018 – 28.02.2019
 • Usługa badawcza 2 - 01.05.2019 – 28.02.2020
 • Usługa badawcza 3 - 01.05.2020 – 31.08.2020

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Wiedza i doświadczenie

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie:

Oferent posiada doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W celu spełnienia przedmiotowego warunku Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 1 projekt lub usługę badawczą o podobnej lub zbliżonej tematyce w odniesieniu do przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania Ofertowego.

W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny:

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

 

Dodatkowe warunki:

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

Umowa:

 1. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Umowa warunkowa zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Oferentem będzie uzyskanie przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o przyznaniu dotacji dla projektu złożonego w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 4. W przypadku uzyskania prawomocnej decyzji o przyznaniu dotacji Zamawiający zawrze z Oferentem umowę przyrzeczoną z uwzględnieniem warunków określonych w umowie warunkowej.
 5. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w ciągu 30 dni od uzyskania prawomocnej decyzji o przyznaniu dotacji.

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

 1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a)      W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Oferent nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b)      Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;

c)      Zawieszenia badań przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Oferenta wskazując przyczynę zawieszenia.

d)     Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

e)      Konieczność modyfikacji przedmiotu umowy w przypadku otrzymania wyników badań, które spowodują, że realizacja przedmiotu umowy w zakresie wskazanym przy zawieraniu umowy stanie się niecelowa lub nieopłacalna oraz w przypadku, gdy groziła będzie rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

 1. Wynagrodzenie Oferenta określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a)      Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Oferenta, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Oferenta.

b)      Rezygnacja z części dostawy, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych dostaw.

 1. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:

a)      zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Oferenta i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;

b)      powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;

c)      powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

d)     W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 

Warunki zmian:

 1. Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Oferenta.
 2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
 3. Forma zmian – aneks do umowy z Oferentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta:

 1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem oferowanych usług.
 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
 4. Formularz „Wiedza i doświadczenie” (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

 

 

KRYTERIA OCENY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z wagami w oparciu o następujące kryteria punktowane:

 

a)      Kryterium łącznie cena brutto przedmiotu zamówienia (KC) – waga 100%

Oferent określa cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym oraz szczegółowym opisie zamówienia. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych).

Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Liczba punktów w kryterium „łącznie cena brutto przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 

(łącznie cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / łącznie cena brutto rozpatrywanej oferty) x 100 x 100% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)

 1. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru:
  Wartość punktowa oferty = (KC)
 2. Oferent zobowiązany jest także do określenia ceny brutto dla każdej usługi badawczej z osobna opisanej w polu „Przedmiot zamówienia”.
 3. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
 4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 6. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I OCENY OFERTY

Sposób przygotowania oferty:

 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy opracowanych przez Zamawiającego i dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników własnych Oferenta, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
 2. Oferta oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym winny być złożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
 3. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Oferenta. 
 4. W sytuacji, kiedy ofertę i/lub załączniki do oferty w imieniu Oferenta podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Oferenta) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
 8. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
 9. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Oferent winien te dokumenty złożyć równocześnie ze zmianą oferty.
 10. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.
 11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 13. Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej jednak nie dłużej niż 150 dni.
 14. Oferent samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 15. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sposób oceny oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów w oparciu o ocenę warunków udziału w postępowaniu, a także ocenę kryteriów wyboru oferty.

 

 1. I.                   OCENA FORMALNA
  1. Ocena formalna będzie dokonywana w systemie 0/1 wg następujących kryteriów:

a)      Oferta wraz z załącznikami została przygotowana zgodnie z wytycznymi określonymi w punktach „Miejsce i sposób składania ofert”, „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta” oraz „Sposób przygotowania oferty” – 0/1

b)      Oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – 0/1

 1. Zamawiający dokona oceny formalnej przez zastosowanie systemu spełnia/nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty.
 2. Podczas oceny formalnej Zamawiający dopuszcza możliwość jednorazowego wezwania Oferentów, którzy we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie złożyli ofertę, zawierającą braki/uchybienia do jej uzupełnienia/poprawienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres uzupełnień. Niedotrzymanie terminu wyznaczonego do uzupełnienia braków skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Dokonane uzupełnienia/poprawki nie mogą prowadzić do istotnych zmian treści oferty.
 3. Do dalszego etapu dopuszczone będą jedynie oferty spełniające ocenę formalną.

 

 1. II.                OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w systemie 0/1 wg następujących kryteriów:

a)      Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w punktach: „Wiedza i doświadczenie” – 0/1

b)      Oferent nie podlega wykluczeniu zgodnie z punktem „Wykluczenia” niniejszego Zapytania Ofertowego– 0/1

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez zastosowanie systemu spełnia/nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków będzie skutkowało odrzuceniem Oferty.
 2. Zamawiający może jednorazowo wezwać wykonawcę, który nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich uzupełnienia wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu Oferent zostanie wykluczony z postępowania o złożona przez niego oferta odrzucona.
 3. Do dalszego etapu dopuszczone będą jedynie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu.

 

 1. III.             OCENA KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
  1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia będzie dokonywana w systemie punktowym z wagami wg. kryteriów, wag i sposobu przyznawania punktów określonych w punkcie „Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji” niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Zamawiający może odrzucić ofertę, której wartość uzna za rażąco niską.

 

 1. IV.             ROZSTZRYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
  1. Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów, który złożył ofertę o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, wysyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Ponadto zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy warunkowej.
  2. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Pozostałe informacje:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane m.in. na stronie internetowej Zamawiającego. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.
 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Oferentów dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. 18.12.2017r.). Jeżeli wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Oferty oraz wszelkie inne załączniki składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Oferenta – informacji stanowiących tajemnicę Oferenta.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia.
 5. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy:

a)      nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b)      postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy,

c)      z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

 1. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

 

Wykluczenia:

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

 

 

zal._1___formularz_oferty_(1_epicom_2017).docx zal._1___formularz_oferty_(1_epicom_2017).docxzal._2___oswiadczenie_o_braku_powiazan_(1_epicom_2017).docx zal._2___oswiadczenie_o_braku_powiazan_(1_epicom_2017).docxzal._3___wiedza_i_doswiadczenia_(1_epicom_2017).docx zal._3___wiedza_i_doswiadczenia_(1_epicom_2017).docx

2017-12-15poir_1.1.1.___zapytanie_ofertowe_nr_1_epicom_2017.pdf 2017-12-15poir_1.1.1.___zapytanie_ofertowe_nr_1_epicom_2017.pdf

frgk

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności